Olimpiai szakkör

 

2004. szeptember.17.

1.         Igazoljuk, hogy végtelen sok olyan a természetes szám van, amely a következő tulajdonságú: bármilyen természetes számot jelöl  is n, sohasem lesz prím a következő z szám

.

2.         Határozzuk meg az összes olyan n pozitív egész számot, amely a következő tulajdonságú:  Az {n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5} halmaz úgy bontható fel két közös elem nélküli nemüres halmazra, hogy az elemek szorzata mindkét részben ugyanannyi.

3.         Mutassuk meg, hogy a {2n-3} (n=2, 3, 4, …) sorozat tartalmaz olyan végtelen részsorozatot, amelynek bármely két eleme relatív prím.

4.         Bizonyítsuk be, hogy ha m, n nemnegatív egészek, akkor a következő szám is egész lesz:

.

5.         Bizonyítsuk be, hogy

n semmilyen természetes egész értéke esetén sem osztható 5-tel.

6.         Legyen A a 44444444 számjegyeinek összege.  Legyen B az A jegyeinek összege.  Mennyi B jegyeinek összege?

 

Ezek régebbi olimpiai feladatok 69/1. ,   70/4. ,   71/3. ,    72/3. ,   74/3. ,   74/4.

 

2004.  október 1.

1.         Az ABC háromszögben   és .  A B-ből induló belső szögfelező talppontja L,  az A-ból induló magasság talppontja H.  Mekkora a , ha ?

 

2.         Határozzuk meg mindazon pozitív egész n számokat, melyekre az alábbi egyenletnek van pozitív egészekből álló (x’, y’, u’, v’) megoldása:

.

 

3.         A k és K körök koncentrikusak, k a kisebb.  A K kör AC húrja a B pontban érinti a kis kört, az AB szakasz felezőpontja D.  Egy az A ponton áthaladó egyenes az E és F pontokban metszi a k kört.  Tudjuk, hogy a DE és CF szakaszok felezőmerőlegeseinek M metszéspontja  az AB szakaszon van.  Határozzuk meg az AM : MC arányt!

 

4.         Keressük meg az alábbi egyenlet megoldásait a természetes számok körében:

.

 

5.         Négy egységnégyzetből készítünk egy tetraminót:  három egymás mellett van, a negyedik valamelyik szélső oldalához csatlakozik és így együtt L-alakúak.  Hány 100-nál kisebb területű olyan téglalap van, amely hézag és átfedés nélkül fedhető ilyen tetraminó L-alakokkal?

 

6.         Legyen n>1 egész szám.  Hány olyan f :  {1,2,3,…,n}→{1,2,3,4,5}  függvény van, amelyre , ha k=1, 2, …, n-1?

 

Házi feladat:

7.         Egy számtani sorozat tagjai és differenciája is pozitív egészek.  A sorozat első n tagjának a tízes számrendszerbeli alakjában sehol sem szerepel 9-es számjegy.  Legfeljebb mekkora lehet n?

 

8.         Az ABC háromszög nem tompaszögű.  Oldalaira kifele rajzoltunk egy négyzetet, egy szabályos m-szöget és egy szabályos n-szöget. (m,n>5).  Ennek a három szabályos sokszögnek a középpontjai egy szabályos háromszöget alkotnak.  Határozzuk meg m és n értékét és azt is, mekkorák lehetnek az ABC háromszög szögei!

 

2004.október  22.

1-3.     Megbeszéltük a Kürschák verseny feladatait.

4.         Egy n×n-es sakktábla minden mezőjén egy huszár áll.  Átrendezhetők úgy, hogy akik eredetileg ütötték egymást, azok szomszédosak legyenek?  (Két mező szomszédos, ha van közös oldaluk, vagy csúcsuk.)  Oldjuk meg n=3 és n=8 esetén is.

5.         Igazoljuk Casey tételét!  A k kört belülről érintik az a, b, c, d körök.  Jelölje két kör (pl a és b) közös külső érintőszakaszának hosszát (ab).  Ekkor (ab)(cd)+(bc)(da)=(ac)(bd). 

             Az állítás igaz, ha mind a négy kör kívülről érint.  Különböző oldalról érintő körök esetén a közös belső érintőszakaszt kell tekinteni.  Az eredeti k kör lecserélhető egy egyenesre is.

6.         Legyen az n pozitív egész jegyeinek összege S(n), jegyeinek szorzata P(n).  Hány olyan n létezik, melyre P(P(n))+P(S(n))+S(P(n))+S(S(n))=1984?

Házi feladat:

7.         Egy 4×4×4-es kocka egymáshoz csatlakozó három lapja tapétázható-e 16 darab 3×1-es csíkkal?

8.         Az ABC háromszög beírt körének sugara legyen egységnyi.  Jelölje ra az AB és AC oldalakat, valamint a háromszög köréírt körét belülről érintő kör sugarát;  hasonlóan értelmezzük az rb és rc sugarakat is.  Határozzuk meg ra+rb+rc  minimumát.

 

2004. november  12.

1.         Egy szabályos háromszög oldalait n egyenlő részre osztjuk és a megfelelő osztópontokat összekötve a háromszöget n2 darab kis szabályos háromszögre vágjuk.  Legfeljebb milyen hosszú lehet egy olyan kis háromszögekből álló lánc, melyben a szomszédos háromszögeknek van közös oldala és minden háromszög legfeljebb egyszer szerepelhet?

2.         Egy társaságban 10-en vannak.  Bármely három között van 2, akik ismerik egymást.  (Az ismeretség kölcsönös.)  Igazoljuk, hogy van 4 ember köztük, akik mind ismerik egymást!

            Gondoljuk meg, hogyan változhat a feladatban a 10-es szám!  Lehet 9, vagy 8?

Beszéltünk a Ramsey számokról, megadtuk R(3,3), R(3,4), R(3,3,3) értékét.

3.         Egy hatpontú gráf éleit pirossal és kékkel színezzük.  Igazoljuk, hogy legalább két egyszínű háromszög lesz! 

            Megadtuk általánosan is egy n pontú teljes gráf színezésénél a keletkező egyszínű háromszögek számának minimumát.

4.         Egy öt tagú sorozat elemei különböző valós számok.  Bizonyítsuk be, hogy bekarikázhatunk közülük hármat úgy, hogy a bekarikázott számok vagy növekvő, vagy csökkenő sorozatot alkotnak.

            Hány tagú sorozat esetén fogunk biztosan találni négy bekarikázható számot ilyen feltételekkel?

            Megmutattuk, hogy (n-1)(k-1)+1 tagú sorozat esetén biztosan lesz vagy n tagú növekvő, vagy k tagú csökkenő részsorozat.

Házi feladat:

5.         Az 1, 2, …, 42 számok közül bármely kettőt összekötünk 3 szín valamelyikével.  Igazoljuk, hogy lesz négy szám x<y<z<v úgy, hogy a köztük futó élek azonos színűek!  Élesíthetjük-e a feladatot 42 helyett kisebb számra?

6.         Egy k tagú társaság tagjai közt három fajta lehet a kapcsolat, utálják egymást, szeretik egymást, vagy közömbösek.  Mindegyik kölcsönös.  Tudjuk, hogy minden fajta kapcsolat létezik. Mely k esetén lesz biztosan a társaság tagjai közt 4 ember, melyek között mind a három kapcsolat típus megtalálható?

 

2004. november 26.

1.         Szerkesszük meg azt a kört, mely kívülről érinti az ABC háromszög köré írt kört és érinti az AB és AC oldalegyeneseket.

2.         Igazoljuk, hogy 2n-nek van n jegyű olyan többese, melyben csak az 1 és 2 jegyek szerepelnek.

3.         A közös pont nélküli k és l körök hatványvonalának tetszőleges P pontjából érintőket húzunk a körökhöz.  Igazoljuk, hogy P választásától függetlenül az érintési pontok által meghatározott konvex négyszög átlóinak metszéspontja mindig ugyanaz a pont.

4.         Igazoljuk, hogy minden pozitív egész k számhoz létezik olyan k jegyű szám, mely osztható jegyeinek összegével és jegyei közt nem szerepel a 0.

5.         Adottak  a k, l és m körök.  Szerkesztendő olyan kör, mely mindhármat egy-egy átmérő végpontjaiban metszi.

6.         Igazoljuk, hogy n egész szám közül kiválasztható néhány úgy, hogy összegük osztható n-nel.

7.         Igazoljuk, hogy minden s pozitív egésznek van olyan többese, melyben a jegyek összege éppen s.

Házi feladat:

8.         A k és l körök közös pontjai M és N.  A két kör M-hez közelebbi közös érintője e, ez  k-t és l-t rendre A-ban és B-ben érinti.  Az M-en át e-vel párhuzamosan húzott egyenes kimetszi k-ból C-t, l-ből D-t.  A CA és DB egyenesek metszéspontja E.  Az AN és BN szakaszok metszéspontja CD-vel P és Q.  Igazoljuk, hogy EP=EQ.

9.         Legyen k nemnegatív egész szám és tegyük fel, hogy az a1, a2, …, an egészek legalább 2k különböző maradékot adnak (n+k)–val osztva.  Bizonyítandó, hogy a számok között van néhány, amelyek összege osztható (n+k)–val.