Olimpiai szakkörök 2012-2013-as tanévben:

Szeptember 14 és 21; október 12 és 26; november 9 és 23; december 7.

Január 11 és 25; február 8 és 22; március 8 és 22; április 5 és 19.

 

A 2012/2013-as tanév során december 27. és január 3. között olimpiai edzőtábor volt Tatán. A tábori anyagok elérhetőek:

Frenkel Péter:  Polinomok

Hraskó András és Gyenes Zoltán: Izogonális konjugált

Kós Géza:  Kettősviszony

Nagy Zoltán Lóránt: Gráf színezések

Egyéni feladatmegoldó alkalmak

Diákok kedvenc feladatai

 

 

2012.  szeptember 14.

Ezen a szakkörön először megbeszéltük az idei olimpia két geometria feladatát. Ezt követően az 1-4 példákat megoldottuk, az 5-7 maradt házi feladatnak. A következő alkalmat Pelikán József tanár úr tartja szeptember 21-én. Erre előre elküldött egy példát házinak, melynek megoldása beadható névvel, iskolával emilcímmel a pénteki szakkör kezdetén.

 

IMO 2012.1. Az ABC háromszög A csúccsal szemközti hozzáírt körének középpontja J. Ez a hozzáírt kör a BC oldalt az M pontban, az AB és AC egyeneseket pedig a K ill. L pontban érinti. Az LM és BJ egyenesek metszéspontja F, a KM és CJ egyenesek metszéspontja pedig G. Legyen S az AF és BC egyenesek metszéspontja, T pedig az AG és BC egyenesek metszéspontja. Bizonyítsuk be, hogy M az ST szakasz felezőpontja.

 

IMO 2012.5  Legyen az ABC háromszögben C-nél derékszög és legyen D a C-ből induló magasságvonal talppontja. Legyen a X a CD szakasz belső pontja. Legyen K az AX szakasznak az a pontja, amire BK=BC. Hasonlóan legyen L a BX szakasznak az a pontja, amire AL=AC. Legyen M az AL és BK egyenesek metszéspontja. Bizonyítsuk be, hogy MK=ML.

 

1.         Egy háromszög két kisebb oldala a és b. Tudjuk, hogy t=rarb. Mekkora a háromszög legnagyobb szöge?

 

2.         Az ABC háromszög AB oldalához hozzáírt kör AB-t a C’ pontban érinti. Az A-ból induló magasságvonal felezőpontja X. Igazoljuk, hogy XC’ áthalad a beírt kör középpontján.

 

3.         Egy nem szabályos háromszög köréírt körének középpontja O, az oldalegyeneseket érintő körök középpontjai: A1, A2, A3, A4.  Bizonyítsuk be, hogy az Ai, Aj, Ak pontok OAn egyenestől mért előjeles távplságainak az összege nullával egyenlő; (i,j,k,n az 1,2,3,4 számok tetszőleges permutációját jelentik.  Két pontnak egy egyenestől mért távolsága akkor azonos előjelű, ha az egyenesnek ugyanazon az oldalán vannak.)

 

4.         Adottak a k1, k2 közös pont nélküli körök.  Hatványvonaluk egy P pontjából a körökhöz húzott érintők az első kört A-ban és B-ben, a másodikat C-ben és D-ben érintik.  Bizonyítsuk be, hogy az ABCD konvex négyszög átlóinak metszéspontja minden megengedett P pont esetében ugyanaz.

 

5.         Az ABC háromszög AB oldalát kívülről érintő hozzáírt kör AB-t a P pontban, AC egyenesét a Q pontban érinti; a BC oldalt kívülről érintő kör pedig AC egyenesét az U pontban, AB egyenesét az X pontban érinti.

Bizonyítsuk be, hogy a PQ és az UX egyenesek metszéspontja egyenlő távol van az AB és a BC egyenesektől.

 

6.         Legyen az ABC háromszög BC oldalához írt körének BC-n lévő érintési pontja G. Igazold, hogy az AG-re G-ben állított merőlegesnek a B ill. C csúcsnál lévő külső szögfelező közti szakaszát G felezi!

 

7.         Tegyük fel, hogy az ABC háromszög AB oldalán a P és Q pontok úgy helyezkednek el, hogy az APC és QBC háromszögek beírt köre egyenlõ sugarú. Bizonyítsuk be, hogy ekkor az AQC és PBC háromszögek beírt köre is egyenlõ sugarú.

 

Jövő hétre házi feladat:

Határozzuk meg az összes olyan (x,y), egész számokból álló számpárt, amire teljesül: x2+12=y3 .

 

2012. szeptember 21.

Ezt a szakkört Pelikán József tanár úr tartotta. A szakkörről készült felvétel megtekinthető.

 

2012.  október 12.

1. Fedhető-e a sakktábla 15 fekvő és 17 álló dominóval?

2. Egy n´n-es tábla egy sarkát levágták, a maradék fedhető uannyi fekvő és álló dominóval. Mi lehet n?

3. Egy 10´10´10-es doboz kitölthető-e 1´1´4-es téglatestekkel?

4. Legyen n poz. egész. 1´n-es téglalapokból kirakunk egy a´b méretűt. Biz. n osztja a-t, vagy b-t.

5. Egy 6´6-os táblát 1´2-es dominókkal fedtek. Biz. van olyan osztóvonal, amely nem vág ketté dominót.

6. Egy n´n-es tábla négy sarkát levágjuk. Mely n-re fedhető a maradék L alakú tetraminókkal ?

7. Egy 23´23-as táblát 1´1-es , 2´2-es és 3´3-as négyzetekkel fedünk. Legalább hány 1´1-es kell?

8. Egy nagy téglalapot kisebb téglalapokra vágtunk, melyeknek legalább egyik oldala egész hosszúságú. Biz. a nagy téglalap legalább egyik oldala egész hosszú.

9. Egy 5´7-es tábla fedhető-e L alakokkal (egy 2´2-esből elhagyok egy mezőt) úgy, hogy minden mezőt ugyanannyi rétegben fedünk? A L alakok nem lóghatnak le a tábláról.

 

10. Egy 8´8-as sakktábla mezőin lépegetünk, mindig oldalszomszédosakra és minden mezőt egyszer érintve visszajutunk a kiinduló mezőre. Lehet-e, hogy mindkét irányban 32 lépést tettünk?

11. Mely n´m-es téglalapok fedhetők horgokkal? (Horog azon egységnégyzetek együtt, amelyek bal alsó sarka: (0;0) (0;1) (0;2) (1;2) (2;2) (2;1)

12. Az ABC háromszög AB oldalának hosszát ismerjük továbbá adott a C pont és az AB felezőpontjának helye.  Hol lehet az ABC magasságpontja?

 

 

2012. október 26.

Ezt a szakkört Pelikán József tanár úr tartotta. A szakkörről készült felvétel megtekinthető.

 

Olimpiai szakkör  2012. november  9.

1. A sík pontjait (a) 2; (b) 2012 színnel színeztük. Biz lesz téglalap, melynek csúcsai ugyanolyan színűek. (Téglalap helyett négyzettel a feladat sokkal nehezebb.)

2. A tér pontjai pirosak, vagy kékek. Biz vagy van egységnégyzet 3 piros csúccsal, vagy 4 kékkel.

3. (a) A sík pontjai pirosak, vagy kékek. (b) A tér pontjai 3 színűek. Biz valamelyik színből létezik két pont tetszőleges távolságra.

4. Tekintjük az ABCDA’B’C’D’ kocka élvázát, az XX’ felezőpontja X”, AB’ felezőpontja E, CD’ felezőpontja F. További élek: A”E, EB, EB’,B”C”, C”F, FD, FD’, D”A”. Van-e minden ponton  át út?

5. (a) A sík pontjai 3 színűek. Biz van két azonos színű pont 1 távolságra. (b) Tetszőleges színezés esetén van olyan szín, hogy az ilyen színű pontpárok közti távolságok közt minden pozitív valós szám előfordul.

6. Biz ha n legalább 5, akkor n síkbeli pont kiszínezhető két színnel úgy, hogy ne legyen olyan egyenes, melynek egyik oldalán vannak a kékek, másikon a pirosak. 5 helyett írhatunk kisebb számot is?

7. (a) Egységnégyzetek oldalait 4 színnel színezzük, majd összeragaszthatjuk az azonos színű élek mentén. Mely k és m-re készíthető k´m-es téglalap, melynek négy oldala különböző színű? (b) uez kockával, hat színnel és téglatesttel.

8. (a) A sík; (b) a gömbfelület pontjai két színűek. Biz van szabályos háromszög ugyanolyan színű csúcsokkal.

9. Piroska és Kálmán felváltva színezik a sík pontjait. Piroska egy pontot színez pirosra, Kálmán 100-at kékre. Létrehozhat-e Piroska piros csúcsú szabályos háromszöget, ha Kálmán ezt nem szeretné?

10. Egy egyszerű n pontú teljes gráf éleit pirosra vagy kékre színezzük.  Igazoljuk, hogy a gráf legalább  egyszínű háromszöget tartalmaz.

 

2012. november 23.

Ezt a szakkört Pelikán József tanár úr tartotta.

 

2012. december 7.   Olimpiai szakkör

1. Robinson kiúszott a partra és ott  talált egy cédulát, melyen ez állt: „A kókuszpálmától lépkedj el a sziklaoszlopig, számold a  lépéseket, ott fordulj balra derékszögben és lépj ugyanannyit. Ez a pont legyen X. Menj vissza a kókuszpálmához és lépkedj el a forrásig, újra számold a lépéseket, fordulj jobbra derékszögben és lépj ugyanennyit. Ez a pont legyen Y.  X és Y közt félúton ástuk el a kincset.”  Sajnos a kókuszpálmát kidönthette a vihar, a szikla és a forrás megvan. Segíts Robinsonnak megtalálni a kincset.

2. Egy négyszög oldalaira kifele négyzeteket rajzoltunk. Biz a szemköztiek középpontjait összekötő szakaszok egyenlő hosszúak és merőlegesek.

3. A tér négy pontja A, B, C és D. Ha a tér minden X pontjára AX2+CX2=BX2+DX2, akkor ABCD …..

4. Az ABC háromszög oldalaira  kifele rajzoljuk a következő téglalapokat: ABB1A2, BCC1B2, CAA1C2.  Bizonyítsuk, hogy az A1A2, B1B2, C1C2 felezőmerőlegesei egy ponton mennek át. 

5. Biz. az ABC szab.D  köréírt körének tetsz. P pontjára a PAn+PBn+PCn mindig uannyi, ha n=2, vagy 4.

6. (Euler tétele) Az ABCD négyszög középvonalai MN és PQ, akkor AC2+BD2=2MN2+2PQ2.

7. Biz a tér tetsz. A, B, C és D pontjára (a) AB2+BC2+CA2£3(DA2+DB2+DC2); (b) AB és CD akkor és csak akkor merőlegesek, ha AC2+BD2=AD2+BC2.

8. Az ABCD húrnégyszög oldalfelezőpontjaiból merőlegeseket állítunk a szemközti oldalakra. Biz egy ponton mennek át ezek a vonalak.

9. Az ABCD konvex négyszög átlóinak metszéspontja P, AB=AC=BD. Az ABP D köré és beírt körének közepe O és I. Biz, ha O és I különbözőek, akkor OI és CD merőlegesek.

10. Az ABCD húrnégyszög köréírt kör közepe O. Az AB és CD egyenesek metszéspontja M. Az ACM és BDM háromszögek köréírt köreinek közös pontjai M és N. Biz MNOÐ=90°.

 

2013. január 11.  

0.  OKTV II. kategória második forduló 2-3-4-es feladatok.

1.   Legyen  n adott poz. egész. Mutassuk meg, hogy az  x2+y2=n+z2 egyenletnek végtelen sok egész megoldása van.

2.   Igazoljuk, hogy egyiknek sincs egész megoldása  a) 4x3-7y3=2003; b) x3+y4=7.

3.  Bizonyítsuk be, hogy végtelen sok olyan egész van, amely felírható két köb különbségeként, de nem írható fel két köb összegeként.

4.  Igazoljuk, hogy 1/n+1/(n+1)+…+1/(n+k) nem lehet egész.

5.  1+1/2+1/3+…+1/(p-1)=a/b. p prím. Mutassuk meg, hogy  p|a. Igaz-e, hogy ha p>5, akkor p2|a?

 

2013. január 25.  

1.   Létezik-e olyan N egész szám, amire  teljesül?

2. Határozzuk meg azokat az a valós számokat, amelyekre teljesül az, hogy minden n pozitív egészhez létezik olyan m egész szám, hogy .

3. Az ABC hegyesszögű háromszög köréírt körének középpontja O, a csúcsokhoz tartozó átmérők a szemközti oldalakat rendre az A', B', C' pontokban metszik.  Mekkorák lehetnek a háromszög oldalai, ha köréírt körének sugara 2p (p prímszám), és tudjuk, hogy az OA', OB', OC' szakaszok hossza egész szám?

4. Mennyi az a, b, c betűkből készített olyan, 1997 hosszú sorozatok száma, amelyekben az a,b,c betűk mindegyike páratlan sokszor fordul elő?

5. Az ABC háromszög oldalaira kívülre rajzolt négyzetek legyenek ABB1A', ACC1A", és BCDE, a BCDE négyzet középpontja legyen P.  Bizonyítsuk be, hogy az A'C, A"B és PA egyenesek egy ponton mennek át.

6. Felbontható-e egy zárt körlemez két, közös pont nélküli, egybevágó rész egyesítésére?

7. Legyen k tetszőleges egész szám. Igazoljuk, hogy végtelen sok olyan m pozitív egész szám van, amihez találhatók e1, e2, …, em számok úgy, hogy k=e112+e222+…+emm2 és minden ei 1 vagy -1.

 

2013. február 8.

 

2013. február 22.

1. Egy játékos a következő játékot játssza: ismételten feldob egy szabályos pénzérmét és

tippel arra, hogy melyik oldalára esik.  Ha eltalálja, egy pontot kap, ha nem, elveszti az addig esetleg megszerzett pontját.  0 ponttal kezd és akkor fejeződik be a játék, amikor 2 pontja lett.

            a,  Mi annak a pn valószínűsége, hogy a játék pontosan n pénzfeldobás után ér véget?

            b,  Mi a várható értéke ("átlaga") a játék befejeződéséig végrehajtott dobások számának?

2. Az ABC hegyesszögű háromszög köréírt körének középpontja O, sugara R.  Az OBC, OCA, OAB háromszögek beírt köreinek  sugarai r1, r2, r3.  Bizonyítsuk be, hogy

.

3. Legyenek a, b, c, n, k pozitív egészek. Legyen f(x)=ax2+bx+c.  Bizonyítsuk be, hogy található n egymás utáni pozitív egész  szám: a1, a2, ...., an úgy, hogy az f(a1), f(a2), ..., f(an) számok mindegyikének legalább k különböző prímszámosztója van.

4. (EGMO valogató 1.)  Az EF átmérőjű k kört az e egyenes az E pontban érinti. Tekintsük az e egyenes összes olyan A, B pontpárját, melyre az AB szakasz az E pontot tartalmazza és  egy rögzített állandó. Egy ilyen A, B pár esetén legyen A’ és B’ a k kör metszéspontja az AF és BF szakaszokkal. Bizonyítsuk be, hogy az A’B’ húrok egy ponton mennek át.

5. (EGMO valogató 2.)  Egy H különböző egész számokból álló halmazban egyik számnak sincs 30-nál nagyobb prímosztója.

(a) Igazoljuk, hogy ha |H|=2013, akkor lehetséges, hogy nincs három olyan szám köztük, amelyek szorzata köbszám.

(b) Igazoljuk, hogy ha |H|=80000, akkor biztosan van köztük három, melyek szorzata köbszám.

 

 

2013. március 8.

Ezen a szakkörön megbeszéltük a II. kategória OKTV döntős feladatait, a III. kategória feladatai közül pedig az 1. és 2. feladatokat.

 

2013. március 22.

1. Az  háromszög egyik szöge -os. Bizonyítsa be, hogy a belső szögfelezőknek a szemben levő oldalakkal való metszéspontjai derékszögű háromszöget határoznak meg!

 

2. (EGMO válogató 3.) Határozzuk meg az összes pozitív egész megoldását: .

3. (EGMO válogató 4.) Egy városban három iskola van A, B és C, melyek mindegyikébe legalább egy diák jár. Bárhogyan választunk három diákot, egyet A-ból, egyet B-ből, egyet C-ből, van közöttük kettő, akik ismerik egymást és van közöttük kettő, akik nem ismerik egymást. Biz az alábbiakból legalább egy teljesül: (i) olyan diák A-ban, aki diákot ismer B-ben. (ii)  olyan diák B-ben, aki diákot ismer C-ben. (iii)  olyan diák C-ben, aki diákot ismer A-ban.

4. Határozzuk meg az összes olyan x,y pozitív egész számokat, amelyekre 5x -3y=16.

5. Az ABCDEF konvex hatszög oldalaira kifelé szabályos háromszögeket szerkesztünk.  Bizonyítsuk be, hogy ezek harmadik csúcsai akkor és csak akkor lesznek egy szabályos hatszög csúcsai, ha az eredeti hatszög affin szabályos.  (Egy hatszög affin szabályos, ha középpontosan szimmetrikus és szemközti oldalai párhuzamosak a maradék két csúcs által meghatározott átlóval.)

6. Legyen n pozitív egész szám.  Tekintsük n összes partícióinak P halmazát.  (n partíciója alatt értjük n egy felbontását pozitív egész számok összegére; két felbontást nem tekintünk különbözőnek, ha csak az összeadandók sorrenjében különböznek.)  Ha a n egy partíciója, akkor jelöljük a1(a), a2(a), ...., an(a)-val az a-ban előforduló 1, 2, ..., n összeadandók számát. 

Bizonyítsuk be, hogy .